Zarządzenie nr 161/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, poz. 2020 oraz poz. 11) oraz uchwały nr 57/XXXIII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zbywania lokali i obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. nr 66, poz. 1278),

zarządza się co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe wraz z udziałem we współwłasności gruntu stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej https://bip.um.wlocl.pl/. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>