Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Włocławek

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że Urząd Miasta Włocławek uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 10MB. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Włocławek:
  1. Dokumenty można przekazywać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP poprzez pocztę elektroniczną na adres: poczta@um.wloclawek.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
  3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek do Biura Obsługi Mieszkańców, znajdującego się na Zielony Rynku 11/13 może nastąpić na następujących rodzajach nośników danych: - pamięć masowa USB - płyta CD, DVD Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  4. Rodzaje nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: - pamięć masowa USB - płyta CD, DVD
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: "art. 20 a ust. 1 Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP."
  • formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: * txt, rtf, pdf, doc, docx odt, xls, xlsx, ods, * jpg (jpeg), gif, tif (tiff), png, svg, * xml,
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej nie powinien przekroczyć 8MB,
  • pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Urzędu traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego lub art. 168 par. 4 Ordynacji podatkowej,
  • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>