Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przyjęciu Uchwały Nr XXXIX/120/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Włocławek

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., t.j. poz. 247 z późn. zm.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr XXXIX/120/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta; dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz informuję o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV-piętro).

Prezydent Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian