Materiały informacyjne o zasadach pracy Urzędu Miasta Włocławek

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, obsługa klientów związana z osobistą wizytą w Urzędzie odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania, pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach oraz przy zachowaniu wymogów sanitarnych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. zakrycia ust i nosa.

Interesant dodatkowo wchodząc do budynku Urzędu będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta będzie właściwie wyposażony w środki ochrony.

Interesant zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu, tak aby zapewnić realizację przepisu określającego, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z  komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów dostępne pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/160/631/lista-telefonow-i-adresow-email-samodzielnych-komorek-urzedu-miasta-wloclawek

Pisma można także składać poprzez platformę ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można także pozostawić w skrytce podawczej (urnie), która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Potwierdzenie złożenia dokumentu można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Kasy Urzędu są czynne w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7:45 do godziny 14:30, we wtorek od godziny 7:45 do godziny 16:00, w piątek od godziny 7:45 do godziny 13:00.

Płatności można też dokonać przelewem na konta. Informacja o numerach kont dostępna jest pod adresem www.bip.um.wlocl.pl w zakładce „Numery kont bankowych UM”.

Opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

I. SPRAWY Z ZAKRESU PORADNICTWA.

 1. Porady z zakresu spraw konsumenckich dla mieszkańców Włocławka odbywać się będą u Miejskiego Rzecznika Konsumentów w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 05.

 1. Porady prawne udzielane przez osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną
  oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną.

Zgłoszeń o poradę należy dokonać na adres e-mail: npp[at]um[dot]wloclawek[dot]pl lub telefonicznie: 54 414 49 20.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

II.SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO.

 1. Rejestracja zgonów będzie odbywała się na bieżąco w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 45.

 1. Rejestracja noworodków oraz przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa będzie odbywała się na bieżąco w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 40 07.

Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ślubów oraz wydawanie zaświadczeń w sprawie stanu cywilnego będzie odbywało się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefony do osób nadzorujących: 54 414 42 27, 54 414 44 09.

 1. Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego: rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, sprostowanie, uzupełnienie akt s.c., przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem, zmiany imienia i nazwiska, uznanie ojcostwa dziecka poczętego będą odbywały się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 44 09.

Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będzie w Sali Ślubów w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 12, w obecności 25 osób, które realizują obowiązek, o którym mowa w § 19 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.), z wyłączeniem osób sprawujących uroczystość
i pary młodych.

Wnioski o odpisy z akt stanu cywilnego, można złożyć w następujący sposób:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • e-mail: usc[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
 • poczty tradycyjnej,
 • pozostawiając w skrzynce podawczej (urnie), znajdującej się przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta Włocławek przy Zielony Rynek 11/13.

Odpisy z akt stanu cywilnego będą wysyłane pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji.

Opłaty za czynności i dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Miasta nr  94 1020 5170 0000 1902 000 90 100 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

III. SPRAWY Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH.

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefony do osób nadzorujących: 54 414 43 96, 54 414 42 29.

 1. Odbiór dowodów osobistych będzie się odbywał po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 42 58.

 1. Wykonanie obowiązku meldunkowego będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefony do osób nadzorujących: 54 414 42 51, 54 414 44 80.

IV. SPRAWY Z ZAKRESU WYDAWANIA PRAW JAZDY, REJESTRACJI POJAZDU, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH.

 1. Wydawanie praw jazdy będzie odbywało się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 12.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 49 32.

W przypadku, gdy ważność niżej wymienionych dokumentów:

 • prawa jazdy,
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • świadectwa kierowcy,
 • legitymacji instruktora nauki jazdy,
 • legitymacji egzaminatora,
 • świadectwa instruktora nauki jazdy,
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego,upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Przyjmowanie wniosków o wydanie / przedłużenie / wymianę prawa jazdy można również załatwić za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pod adresem: www.esp.pwpw.pl, w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 1. Rejestracja pojazdów / zgłoszenie nabycia pojazdu / wyrejestrowanie pojazdu będzie się odbywała po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Kościuszki 12.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 49 10.

 1. Wydawanie dowodów rejestracyjnych / zgłoszenie zbycia pojazdu będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 12.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 49 60.

 1. Adnotacje w dowodach rejestracyjnych / rejestracja motocykli / obsługa osób
  z niepełnosprawnościami będzie się odbywała po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 12.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 49 39.

 1. W przypadku spraw związanych z transportem drogowym szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 414 49 17.

Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydanie podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

V. SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 12.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 49 11, 54 414 43 87

VI. SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 1. Sprawy związane z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie oraz zaświadczenia o przebiegu prowadzonej działalności gospodarczej) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej 54 414 47 08.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w następujący sposób:

 • aby ułatwić szybką i sprawną obsługę w przypadku rejestracji nowej działalności, prosimy o przygotowanie wniosku roboczego na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl oraz spisanie numeru wniosku, w tym przypadku wymagana jest wizyta w Urzędzie, celem weryfikacji danych oraz podpisania wniosku,
 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne) po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w Urzędzie,
 • za pośrednictwem profilu zaufanego (czynności dokonuje się na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl – logując się na swoim koncie bez wizyty w Urzędzie).
 1. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – przyjmowanie wniosków związanych z wydawaniem/przedłużaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej 54 414 42 10.

VII. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

 1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 10.

 1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 10.

 1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 10.

VIII. SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

 1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: : 54 414 41 66, 54 414 43 07, 54 414 41 67.

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, rosnących na terenie miasta, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 41 65, 54 414 44 88, 54 414 42 96.

Sprawy będą rozpatrywane po uprzednich oględzinach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.

 1. Wydawania decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, będzie odbywało się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 41 67.

 1. Wydawania decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 07, 54 414 41 66.

 1. Przyjmowania zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska – przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 43 07.

 1. Korzystanie z wód w zakresie zgody wodnoprawnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne – przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 41 66.

XI. SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Zadania niezbędne w zakresie świadczenia usług komunalnych realizowane są na bieżąco, bez zakłóceń z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i związanymi z koniecznością zachowania zwiększonej ostrożności i ograniczenia kontaktów bezpośrednich. Przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu w budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 22.

Telefon do osoby nadzorującej: 54 414 41 58.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>