Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 – jednolity tekst z późn. zmianami)

 1. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium Włocławka pomiędzy ulicami: Witosa, Chopina, Cmentarną a terenami PKP.
  Uchwała RMW Nr 33/V/98 z dnia 30 grudnia 1998r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 9 z 11 lutego 1999r., poz. 40
 2. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ulicach Królewieckiej 14 i Żabiej 3.
  Uchwała RMW Nr 91/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 594
 3. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ul. Kowalskiej 1-3.
  Uchwała RMW Nr 92/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 595
 4. mpzp miasta Włocławka dotyczący Osiedla mieszkaniowego „KOKOSZKA”.
  Uchwała RMW Nr 46/XXII/2000 z dnia 26 czerwca 2000r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 71 z dnia 03 października 2000r., poz. 559
 5. mpzp miasta Włocławka w zakresie linii rozgraniczających ulicy Żyznej.
  Uchwała RMW Nr 9/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 479
 6. mpzp terenu przy skrzyżowaniu ulicy Królewieckiej z ul. Cyganką.
  Uchwała RMW Nr 8/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 478
 7. mpzp terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ulicy Lisek we Włocławku.
  Uchwała RMW Nr 17/XXIX/2001 z dnia 26 marca 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1120
 8. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ptasią, Leśną, Barską, terenem jednostki wojskowej, Okrężną i Barską.
  Uchwała RMW Nr 27/XXX/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1121
 9. mpzp obszaru wyodrębnionego z części terytorium miasta Włocławka w zakresie ustalenia szerokości obszaru kolejowego i przeznaczenia terenów z nim sąsiadujących.
  Uchwała RMW Nr 1/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 36 z dnia 15 maja 2002r., poz. 684
 10. mpzp w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku.
  Uchwała RMW Nr 3/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 51 z dnia 07 czerwca 2002r., poz. 945
 11. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego między ulicami Chopina, Leśna, Aleją Kazimierza Wielkiego, terenem cmentarza komunalnego oraz PKP (kierunek Toruń – Kutno i bocznica).
  Uchwała RMW Nr 1/V/2003 z dnia 10 lutego 2003r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 02 kwietnia 2003r., poz. 543
 12. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru placu Zielonego Rynku.
  Uchwała RMW Nr 20/XXII/2004 z dnia 31 maja 2004r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 83 z dnia 26 lipca 2004r, poz. 1438

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717 z późn zm.)

 1. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych wzdłuż byłych zakładów („Ursus”, „Fabryka Domów”), zaporą awaryjną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ulicą Rybnicką i granicą miasta.
  Uchwała RMW Nr 50/XXIV/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 104 z dnia 7 października 2004r., poz. 1783
 2. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Lipnowską, Dobrzyń-ską wraz z Kulińską, zachodnia granicą posesji „Domu pomocy społecznej” oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego a granicą obszarów leśnych.
  Uchwała RMW Nr 129/XL/2005 z dnia 7 listopada 2005r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 6 z dnia 23 stycznia 2006r., poz. 71
 3. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: Aleją Jana Pawła II, Mielęcińską, Ziołową, Szpalerową, Brzezinową, Bluszczową, Paprocią, Łowiecką, granicą miasta i ogrodzeniem Zakładu Karnego oraz w rejonie ulicy Cienistej pomiędzy ulicami: Miodową, Modrą, Łabędzią, Daleką i Skrytą.
  Uchwała RMW Nr 3/XLIV/2006 z dnia 30 stycznia 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 43 z dnia 31 marca 2006r., poz. 724
 4. mpzp w zakresie obszaru położonego przy Alei Kazimierza Wielkiego, dz. nr 16/3, część dz. nr 17 i 77 KM 123.
  Uchwała RMW Nr 45/XLIX/2006 z dnia 5 czerwca 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 99 z dnia 26 lipca 2006r., poz. 1539
 5. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Płockiej i zawartego po-między: brzegiem rzeki Wisły, wschodnią granicą dziełek nr 1/2 i 19/1 KM 96, ulicą Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego oraz kanałem „A”.
  Uchwała RMW Nr 63/L/2006 z dnia 26 czerwca 2006r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 148 z dnia 29 listopada 2006r., poz. 2165
 6. mpzp w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: terenami kolejowymi – działki nr 78/31 i 78/17 KM 53, ulicą Okrzei, Wierzbową, północno-zachodnią granicą działek nr 40/1, 40/2 i 54 KM 82, ulicą Okrężną, Witosa, terenami PKP, ulicą Spółdzielczą i Kaliską.
  Uchwała RMW Nr 5/IV/2007 z dnia 29 stycznia 2007r.;
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 33 z dnia 22 marca 2007r., poz. 479
 7. mpzp dla obszaru położonego we Włocławku przy skrzyżowaniu ulicy Zduńskiej 1/3 i Królewieckiej 41/43/45/47.
  Uchwała RMW Nr 74/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 120 z 26 października 2007r., poz.1784
 8. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – część działki nr 402 KM 1 Michelin oraz w strefie ochrony pośredniej ze-wnętrznej ujęcia wody „Zazamcze” – część działki nr 222 KM 28.
  Uchwała RMW Nr 75/X/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 120 z 26 października 2007r., poz.1785
 9. mpzp dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcie wody „Krzywe Błota”- w rejonie jeziora Czarne.
  Uchwała RMW Nr 79/XX/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pomorskiego Nr 128 z 14 października 2008r., poz. 2031
 10. mpzp dla obszaru położonego w granicach działek 9/4, 10/4, 11/3, 12/3 i 13/3 KM 98 przy ul. Spokojnej.
  Uchwała RMW NR 88/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 roku.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 152 z dnia 25 listopada 2008r., poz. 2325
 11. mpzp miasta Włocławek w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.
  Uchwała RMW Nr XXVII/20/09 z dnia 6 kwietnia 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 58 z dnia 2 czerwca 2009r., poz. 1191
 12. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
  Uchwała RMW Nr XXVIII/31/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 60 z dnia 16 czerwca 2009r., poz. 1229
 13. mpzp miasta Włocławek w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej.
  Uchwała RMW Nr XXXIV/229/09 z dnia 21 września 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 113 z dnia 19 listopada 2009r., poz.1871
 14. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80.
  Uchwała RMW Nr XXXVI/346/09 z dnia 30 listopada 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 12 z dnia 21 stycznia 2010r., poz. 169
 15. mpzp miasta Włocławek dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM 1 Michelin.
  Uchwała RMW Nr XXXVI/345/09 z dnia 30 listopada 2009r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 12 z dnia 21 stycznia 2010r., poz.168
 16. mpzp miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 km 100, fragm. ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Al. K. Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała Nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 roku
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 130 z dnia 17 sierpnia 2010r., poz. 1666
 17. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Wiejską, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki nr 15/4 KM 40 i działkami nr 16, 17, 18 i 19/1 KM 40), ulicą Długą (wraz z częściami działek nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 KM 56 i nr 1/92, 117 KM 55).
  Uchwała RMW Nr VII/20/11 z dnia 21 lutego 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 159 z dnia 18 lipca 2011r., poz.1342
 18. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rz. Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM 48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.
  Uchwała RMW Nr IX/73/11 z dnia 9 maja 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 167 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 1403
 19. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała RMW Nr X/96/11 z dnia 31 maja 2011r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 165 z dnia 26 lipca 2011r., poz.1391
 20. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodolnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2.
  Uchwała nr XIII/162/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 226 z dnia 10 października 2011r., poz. 2095
 21. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Komunalnej i Cmentarnej, pomiędzy Aleją Królowej Jadwigi i terenami kolejowymi.
  Uchwała RMW Nr XX/50/2012 z dnia 26 marca 2012r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 20 kwietnia 2012 r.,poz.973
 22. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra.
  Uchwała RMW Nr XXXIX/1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2014r., poz. 320
 23. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kaliskiej i terenów kolejowych, pomiędzy ulicami: Okrzei, Spółdzielczą, Kruszyńską, Planty, Wiejską i Węglową.
  Uchwała RMW Nr XLII/39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2014r., poz. 1541
 24. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Pułaskiego.
  Uchwała RMW Nr XLII/40/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2014r., poz. 1542
 25. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki.
  Uchwała Nr XLIII/57/2014 RMW z dnia 27 czerwca 2014r.
  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2014r., poz. 2161
 26. mpzp miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
  Uchwała RMW Nr VI/20/2015 z 30 marca 2015r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015r. poz. 1223
 27. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską.
  Uchwała RMW Nr VII/38/2015 z 27 kwietnia 2015r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015r. poz. 1551
 28. mpzp miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Polną, Zielną i Papieżka oraz terenami bocznicy kolejowej.
  Uchwała RMW Nr IX/51/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015r. poz. 2064
 29. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły.
  Uchwała RMW Nr XIV/120/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016r., poz. 335
 30. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej, pomiędzy ulicami: Polną, Zagajewskiego, Stodólną, Składową, Łęgską, Płocką, Barską oraz Celulozową.
  Uchwała RMW Nr XV/1/2016 z dnia 11 stycznia 2016r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016r., poz. 309
 31. mpzp miasta Włocławek dla obszarów położonych: w rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronne
  Uchwała RMW Nr XXI/73/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016r., poz. 2282
 32. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą, Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych
  Uchwała RMW Nr XXIV/108/2016 z 26 września 2016r.
  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016r. poz. 3326
 33. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej
  Uchwała Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 03 lipca 2017r. poz. 2729)
 34. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei.
  Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 23 maja 2019r. poz. 2970)
 35. mpzp miasta Włocławek dla obszaru dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową.Uchwała Nr XIX/3/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 3 lutego 2020r. poz. 693)
 36. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych, Uchwała Nr XXXVII/101/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 września 2021r., poz. 4421), rysunek GeoTIFF
 37. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką, Uchwała Nr XXXVII/102/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 września 2021r., poz. 4422), rysunek GeoTIFF
 38. mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta, Uchwała Nr XXXIX/120/2021 z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 5 października 2021r., poz. 4837) rysunek GeoTIFF cz.1cz.2

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>