Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. /54/ 423-23-85
tel. fax /05/ 423-23-19
Przewodniczący: Elżbieta Wiśniewska
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r.poz.374 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020r. poz. 433)  do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. W związku z powyższym informujemy, że:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r. a dniem 8 marca 2020 r, i złożony został w tym czasie wniosek o wydanie nowego orzeczenia – zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 • orzeczenia, których ważność upływa po 8 marca 2020r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia).
 • karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania ewentualnego nowego orzeczenia).
 • przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosków o wydanie karty parkingowej, wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz odwołań od wydanych orzeczeń następuje jedynie drogą pocztową lub poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, dedykowanej do tego celu (bez potwierdzenia złożenia), znajdującej się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
 • wnioski o wydanie karty parkingowej powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w ramce (bez konieczności złożenia podpisu w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu).
 • postępowania prowadzone są bez obecności osób orzekanych. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane są przez wyznaczone składy orzekające po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej, załączonej do akt. W przypadku, gdy zgromadzony materiał dowodowy nie będzie wystarczający do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, stosowane będą przepisy dotyczące uzupełniania braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszania postępowań przez osoby ubiegające się o orzeczenie.

Orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe oraz  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności doręczane będą poczta.

Pytania prosimy kierować pod nr tel.: 54 423 23 85

Za utrudnienia przepraszamy

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, ul. Ogniowej 8/10, powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek.

MZON we Włocławku załatwia sprawy mieszkańców Włocławka. Orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jest organem orzecznictwa pozarentowego pierwszej instancji.

Zespół wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 – go roku życia),

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia),

– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

– legitymacje dokumentujące niepełnosprawność,

– karty parkingowe dla osób,

– karty parkingowe dla placówek.

Miejski Zespół działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Członkami Zespołu są:

– Przewodniczący Zespołu,

– Sekretarz Zespołu,

– Lekarze,

– Pracownicy socjalni,

– Doradcy zawodowi,

– Psycholodzy,

– Pedagodzy.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Osoby, które ukończyły 16 rok życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego;
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenia wydawane przez Zespół stanowią podstawę ubiegania się o różnego rodzaju ulgi i  uprawnienia  przyznawane na podstawie odrębnych przepisów np. przez pomoc społeczną, przewoźników autobusowych czy kolejowych, telekomunikację, PFRON, i inne.

Informacje o sprawach załatwianych przez Zespół oraz o obowiązujących drukach można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:www.bip.um.wlocl.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w siedzibie Zespołu bądź pod nr tel. /054/ 423-23-85.

Opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności można wnosić w kasie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30) lub przelewem na  numer konta: PKO BP SA 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118.

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Procedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>