Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. /54/ 423-23-85; /54/ 423-23-86
e-mail : orzecznictwo[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
Przewodniczący: Elżbieta Wiśniewska
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Komunikat dla interesantów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

Szanowni Państwo,

Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 19.

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii SARS-CoV-2, podczas obecności w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku interesanci zobowiązani są do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maski;
 • ewentualnego poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała ;
 • dezynfekcji rąk po wejściu do pokoju MZON ;
 • zachowania wymaganej odległości co najmniej 2 m od innych przebywających w pomieszczeniu osób.

Do dyspozycji interesantów pozostają adresy i numery ogólne do MZON:

adres: ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek
ePUAP: 
www.epuap.gov.pl
adres e-mail: 
orzecznictwo[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
tel.: 54 423 23 85, 54 423 23 86

 

Na podstawie art.  15h ust. 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020. poz. 374) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi na powyższe informujemy, że:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r. a dniem 8 marca 2020 ri złożony został w tym czasie wniosek o wydanie nowego orzeczenia – zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 • Orzeczenia, których ważność upływa po 8 marca 2020rzachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia).
 • Karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii(nie dłużej jednak niż do dnia wydania ewentualnego nowego orzeczenia).
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosków o wydanie karty parkingowej, wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz odwołań od wydanych orzeczeń odbywa się w pokoju nr 19 , wskazane jest również wysyłanie drogą pocztową lub poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, (bez potwierdzenia złożenia), znajdującej się przy wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
 • Nowy Wniosek o wydanie karty parkingowej (obowiązuje do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2) powinien być opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w ramce (bez konieczności złożenia podpisu w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu).  We wniosku należy zaznaczyć (wstawiając znak „X”) zgodę na przesłanie  karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Wznowione są postępowania z udziałem osób orzekanych, (z przestrzeganiem zasad higieny obowiązujących w czasie epidemii), zgodnie z rekomendacją Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (pismo z dnia 7 lipca 2021 r.),
 • Orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe oraz  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności doręczane są za pośrednictwem operatora pocztowego.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, ul. Ogniowej 8/10, powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek.

MZON we Włocławku załatwia sprawy mieszkańców Włocławka. Orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jest organem orzecznictwa pozarentowego pierwszej instancji.

Zespół wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 – go roku życia),

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia),

– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,

– legitymacje dokumentujące niepełnosprawność,

– karty parkingowe dla osób,

– karty parkingowe dla placówek.

Miejski Zespół działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Członkami Zespołu są:

– Przewodniczący Zespołu,

– Sekretarz Zespołu,

– Lekarze,

– Pracownicy socjalni,

– Doradcy zawodowi,

– Psycholodzy,

– Pedagodzy.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Osoby, które ukończyły 16 rok życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenia, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego;
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenia wydawane przez Zespół stanowią podstawę ubiegania się o różnego rodzaju ulgi i  uprawnienia  przyznawane na podstawie odrębnych przepisów np. przez pomoc społeczną, przewoźników autobusowych czy kolejowych, telekomunikację, PFRON, i inne.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku w siedzibie Zespołu bądź pod nr tel. /054/ 423-23-85.

Opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności można wnosić w kasie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30) lub przelewem na  numer konta: PKO BP SA 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118.

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Procedury załatwiania spraw:

INFORMACJA

dotycząca projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. ,,Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych’’,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość edukacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty:

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


pętla indukcyjna piktogram

INFORMACJA z dnia 5 lipca 2021 r.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku informuje,że w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, od dnia 05 lipca 2021 r. w tutejszym Zespole można korzystać z pętli indukcyjnej i lupy podświetlanej.

Dla usprawnienia komunikacji z interesantami niedosłyszącymi działa pętla indukcyjna;
– osoby posiadające aparat słuchowy mogą skorzystać z pętli indukcyjnej po przełączeniu aparatu słuchowego na program indukcyjny „T”;
-osoby nieposiadający takiego aparatu mogą skorzystać ze słuchawki zewnętrznej zamontowanej do pętli indukcyjnej;
Dla usprawnienia komunikacji z interesantami słabowidzącymi można skorzystać z lupy podświetlanej ( 8 dioptrii).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>