Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

UWAGA

Termin składania ofert przez kandydatów na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Prezydent Miasta Włocławek – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Termin składania ofert przez kandydatów na rachmistrzów spisowych: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

a)  mieć ukończone 18 lat,

b)  cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

c)  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d)  posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

e)  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1.  Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Włocławek. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

2.  Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3.  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendowany: laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4.  Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.
O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test,
w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5.  Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6.  Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.

7.  Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a)  jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b)  format pliku – JPG,

c)  rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

a)  przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,

b)  zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

c)  przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert  przez kandydata na rachmistrza spisowego:

1.     Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego winno zawierać:

a)  dane kandydata: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

b)  oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

2.     Zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej (w postaci papierowej lub elektronicznej), wykorzystując formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia.

3.     Formularz jest dostępny w postaci elektronicznej (w formacie pdf i doc) do pobrania na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Spisy powszechne/Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021/Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

4.     Formularz zgłoszenia należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 lub przesłać przez platformę ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek albo za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres:

Urząd Miasta Włocławek

Gminne Biuro Spisowe we Włocławku

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

w terminie do 9 lutego 2021 r.

5.     O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje:

a)  w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu,

b)  w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez kandydata na rachmistrza spisowego, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

c)  w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej – data stempla pocztowego.

6.    Zgłoszenie w postaci papierowej powinno być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata na rachmistrza i złożone osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2021”.

7.    Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych złożone po upływie terminu lub niekompletne albo złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje dotyczące procedury naboru są udzielane pod nr tel. (54) 414 42 68, (54) 414 42 38 oraz (54) 414 43 85 przez członków Gminnego Biura Spisowego we Włocławku, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informuję, co następuje:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Włocławek, z siedzibą w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

2.    Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować:

a)  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,

b)  pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod[at]um[dot]wloclawek[dot]pl,

c)  telefonicznie pod nr: (54) 414 42 69,

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

3.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO), który wynika z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

c)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody,

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.    Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla kandydata na rachmistrza spisowego nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zarządzenie nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>