Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

obraz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Prezydent Miasta Włocławek – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na dwóch rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miasto Włocławek w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

I Wymagania kwalifikacyjne

Kandydatem na rachmistrza terenowego może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., tj. osoba, która:
a) jest pełnoletnia;
b) zamieszkuje na terenie Włocławka;
c) posiada co najmniej średnie wykształcenie;
d) posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie;
e) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się następujące dokumenty:
  a) zgłoszenie kandydatury zawierające: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zawartych w złożonych przez niego dokumentach rekrutacyjnych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
  b) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 2. Własnoręcznie, czytelnie podpisany dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, należy złożyć wykorzystując formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 3. Formularz jest dostępny w postaci elektronicznej (w formacie pdf i doc) do pobrania na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Spisy powszechne/Powszechny Spis Rolny 2020/Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

III Termin, miejsce i postać składania dokumentów

 1. Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w postaci papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w PSR 2020”.
 2. Dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek poprzez umieszczenie we wrzutni znajdującej się przy wejściu głównym w budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13 lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miasta Włocławek
  Gminne Biuro Spisowe we Włocławku
  Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek
  w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r.
 3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Włocławek po ww. terminie lub nie będą kompletne, nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje odpowiednio data złożenia do Urzędu Miasta Włocławek lub data stempla pocztowego.

IV Informacje dodatkowe

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.
 2. Rachmistrze terenowi to osoby dokonujące bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w które zostaną wyposażeni na czas zbierania danych w spisie. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze ci będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń wyposażonych dodatkowo w odpowiednią funkcjonalność do przeprowadzania wywiadu telefonicznego.
 3. Rachmistrz terenowy wykonuje pracę na terenie Włocławka w ramach umowy zlecenia zawartejz Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
 4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego będzie należeć:
  a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
  b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
  c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
 5. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i odbędą się w okresie sierpień – wrzesień 2020 r.
 6. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o terminie i formie szkolenia na podany przez nich adres e-mail.
 8. Szkolenie kandydatów na rachmistrzów terenowych kończy się egzaminem, który będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. O zakwalifikowaniu na rachmistrza terenowego decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminu, a w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów kolejność zgłoszeń.
 11. Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).
 12. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 13. Po wpisaniu na listę rachmistrzów terenowych, rachmistrz zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 14. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 15. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 16. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 17. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).

Informacje dotyczące procedury naboru są udzielane pod nr tel. 54 414 42 68 oraz 54 414 42 38 przez członków Gminnego Biura Spisowego we Włocławku, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO, informuję, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Włocławek, z siedzibą w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować:
  a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod[at]um[dot]wloclawek[dot]pl,
  c) telefonicznie pod nr: (54) 4144269,
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO), który wynika z art. 19 i 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), tj. do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Miasto Włocławek.
  Warunkiem przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie tych danych ma Pani/Pan prawo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Wojewódzkiemu Komisarzowi Spisowemu – Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością Pani/Pana udziału w procedurze naboru na rachmistrza terenowego. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zarządzenie nr 203/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>