Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego 26, dz. nr 51 obręb Włocławek KM 75.

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zostały wszczęte dwa postępowania administracyjne:

– w sprawie usunięcia 5 szt. drzew (gat. klon zwyczajny) o obwodach pni 106 cm, 131 cm, 120 cm, 100 cm, 146 cm. Wniosek złożony na prośbę mieszkańców.

– w sprawie usunięcia  1 szt. drzewa (gat. klon zwyczajny) o obwodzie pnia 119 cm. Powód planowanego usunięcia drzewa to zły stan fitosanitarny.

z terenu nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego 26 we Włocławku, dz. nr 51 obręb Włocławek KM 75.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem dwóch decyzji na usunięcie ww. drzew w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (54) 414 41 62 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

 

Obwieszczono 13 września 2021 r.

Informacje

Rejestr zmian