Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12-14, dz. nr 50/1 obręb Włocławek KM 30.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12-14, dz. nr 50/1 obręb Włocławek KM 30.

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzewa gat. sosna pospolita (o obwodzie pnia 65 cm) z terenu nieruchomości położonej przy ul. Hożej 12-14 we Włocławku, dz. nr. 50/1 obręb Włocławek KM 30. Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie ww. drzewa w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 389/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia   03.11.2020 r. ze zm., zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej. Załatwianie spraw w budynku Urzędu Miasta Włocławek jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

W budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku można składać pisma i inne dokumenty poprzez wrzucenie ich do ustawionych urn.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (54) 414 41 62 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian