Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7, dz. nr 82; 87; 88 obręb Włocławek KM 76.

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzewa gat. robinia akacjowa (o obwodzie pnia 118 cm) z terenu nieruchomości położonej przy ul. Matejki 7 we Włocławku, dz. nr 82; 87; 88 obręb Włocławek KM 76. Powodem planowanego usunięcia drzewa jest stan przyrodniczy – odchylenie pnia od pionu, wypiętrzający się system korzeniowy, bliska odległość od zatoki parkingowej,  zagrożenie dla mieszkańców i mienia.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie ww. drzewa w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (54) 414 41 65 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Obwieszczono 20 października 2021 r.

Informacje

Rejestr zmian