Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, złącza SN oraz stacji transformatorowej 0,4/15 kV na terenie dz. nr 3/10, 4/3 obręb Włocławek KM 61, dz. nr 81/4, 25/8 obręb Włocławek KM 59 położonych przy ul. Kapitulnej i ul. Jastrzębiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA – OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Radosława Malinowskiego w dniu 14 października 2020 roku została wydana decyzja Nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, złącza SN oraz stacji transformatorowej 0,4/15 kV na terenie dz. nr 3/10, 4/3 obręb Włocławek KM 61, dz. nr 81/4, 25/8 obręb Włocławek KM 59 położonych przy ul. Kapitulnej i ul. Jastrzębiej we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 405, IV piętro.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31.07.2020 r., interesanci przyjmowani są osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w pomieszczeniu recepcyjnym Biura Obsługi Mieszkańców, w pierwszej kolejności po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Realizacja spraw w Urzędzie Miasta Włocławek jest również możliwa za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie. W budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku można składać pisma i inne dokumenty – poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn.

Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 43 31 lub 54 414 44 91 lub poprzez pocztę elektroniczną: architektura[at]um[dot]wloclawek[dot]pl.

Informacje

Rejestr zmian