Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2 dz. nr 138 KM 55

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 731 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 tj.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16 listopada 2021 r. została wydana decyzja znak: S.6131.495.2021 zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. kasztanowiec biały i klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2 dz. nr 138 KM 55.

Drzewa tj. klon ze względu na poderwany system korzeniowy, kasztanowiec natomiast ze względu na uszkodzony pień stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

W przypadku konieczności uzyskania informacji kontakt telefoniczny pod numerem: 414 44 88 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Informacje

Rejestr zmian