Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej 95/Moniuszki 1.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja znak: S.6131.104.2021 zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” na usunięcie suchego drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 44 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej 95/Moniuszki 1 (dz. nr 49 obręb Włocławek  KM 68).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 389/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03.11.2020 r. ze zm., zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej. Załatwienie sprawy w budynku Urzędu Miasta Włocławek jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. W budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku można składać dokumenty i wnioski poprzez umieszczenie ich w pojemnikach ustawionych przy wejściu do budynku Urzędu.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 414 41 65 lub drogą mailową na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Obwieszczono 30 kwietnia 2021 r.

Informacje

Rejestr zmian