Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Prezydent Miasta Włocławek, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm,) w związku z art. 113 ust. 6, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

zawiadamia,

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n, w zw. art. 124 ust. 1 u.g.n., położonej we Włocławku przy ul. Barskiej, oznaczonej jako działka nr 2/18 o pow. 0,0258 ha obręb Włocławek KM 103, w celu budowy przyłącza kablowego nn.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 u.g.n. Prezydent Miasta Włocławek jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej w dniu 22 lipca 2021 r. podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz na stronie internetowej Urzędu https://bip.um.wlocl.pl a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Dziennik Gazeta Prawna” informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. W wyznaczonym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości przy ulicy 3 Maja 22, pokój nr 24a, telefon (54) 414 41 15, w godzinach urzędowania.

W oparciu o art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek od dnia 29 września 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian