Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego

Prezydent Miasta Włocławek, jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 128 ust. 4 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamia, że w dniu  29 kwietnia 2021 r., została wydana decyzja znak: GMK.N.6821.14.2020 ustalająca wysokość odszkodowania za szkody powstałe wskutek udostępnienia nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Wydmowej 14 i Szarej 2 oraz nr 164 o powierzchni 0,1060 ha przy ulicy Szarej 11 i Twardej 2 oraz orzekająca o wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego, w związku z napotkanymi przeszkodami, o których mowa w art. 133 pkt 1 u.g.n.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Włocławek, w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości przy ulicy 3  Maja 22, w godzinach urzędowania (po uprzednim określeniu terminu pod nr telefonu: 54 414 41 15).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian