Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na Zalew Włocławski odcinek od ulicy Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363; z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735; z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 24 września 2021 r. przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na Zalew Włocławski odcinek od ulicy Płockiej
do Przystani na Zalewie Włocławskim wraz z infrastrukturą techniczną – realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie
i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”
, na terenie
dz. nr 1/1, 1/2 (1/5, 1/6), 8 (8/1, 8/2), 9, 10, 11/1 (11/3, 11/4), 11/2 (11/5, 11/6) obręb Włocławek KM 96; dz. nr 16/2 obręb Włocławek KM 97/1.

– przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi

– w nawiasach podano numery działek po podziale (wytłuszczonym drukiem oznaczono nowo wydzielone działki objęte zakresem niniejszej inwestycji)

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256; z późn. zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Informacje

Rejestr zmian