Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 21 sierpnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu Nr 10 z dnia 19 czerwca 2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, pn.: ”Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17.

3. Wolne wnioski, zapytania, sprawy bieżące Komisji.

Informacje

Rejestr zmian