Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 25 czerwca 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta zawiadamiam, że dniu 25 czerwca br. o godzinie 12:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad :

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 29 maja 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bez słów” – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-113/17
  6. Informacja na temat naboru dzieci do przedszkoli publicznych we Włocławku na rok szkolny 2018/2019.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian