Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 5 lutego 2018 roku

W dniu 05 lutego br. o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20  odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) protokół nr 16 z dnia 18.12.2017r.
d) zmiany do porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

3. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o we Włocławku na lata 2018-2022”.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska za 2017 rok.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian