Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 23 października 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 21 sierpnia 2017 r. i protokołu nr 6 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Opinia do informacji na temat zaawansowania prac remontowo-inwestycyjnych w Muzeum Historii Włocławka.

3. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku za 2016 rok.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

5. Opinia do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

6. Informacja nt. realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Informacje

Rejestr zmian