Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Włocławek

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 9.00 w Sali Nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13.

 Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji
d/ zmiany do porządku obrad XIX sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030.

5. Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2015.

6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r.

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej  Policji we Włocławku oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2015 r.

8. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławek na lata 2008-2015” za okres 2014-2015.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku.

17. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, form i zakresu jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028.

21. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

22. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.

23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

24. Informacje, oświadczenia i komunikaty.

25. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian