Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00, w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta zwołała posiedzenie na dzień 30 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00.
Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, w którym Gmina Miasto Włocławek jest partnerem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.02.-IZ.00-04-171/18
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym pn.: ”Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.0202.-IZ.00-04-177/18.

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 0ś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne  zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań publicznych dotyczących  prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian