Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2021)

  • Nr karty/rok 5/proj/2021
  • Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów (5/proj/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej – dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Włocławek
  • Znak sprawy UA.ZP.6722.12.2021
  • Dokument wytworzył Prezydent Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 15.11.2021
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, IV piętro, pok. 410, tel. 54 / 414-43-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/eko/2012, 5/prog/2018, 5/proj/2018, 6/prog/2018, 6/proj/2018, 11/prog/2021, 11/proj/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian