SO10 – Wydanie dowodu osobistego

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Złotowska, Danuta Zaborowska Arkadiusz Nowak, Bartosz Wiśniewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Pokój 8, budynek B, I piętro
  • Telefon kontaktowy 54 414-43-96, 414-42-28, 414-42-58 (okienko dbioru dowodów osobistych)
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku
   Informacji Ogólnej oraz stanowisku Wydziału Spraw Obywatelskich,
   2. Załączniki:
   a) Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
   b) Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   c) Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   d) Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi
   1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
    a)  osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
    Uwaga: złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia, nie wymaga jej obecności.
    b)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
    c)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
    d)  osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator;
   2. Dowód osobisty odbiera się osobiście;
   3. Przy dobiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu;
   4. Terminy ważności dowodów osobistych:
    a) dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
    b) dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego;
   5. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
    a)upływu terminu ważności dowodu osobistego;
    b)zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
    c)zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
    d)utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
    e)przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian