Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
30.04.2021 07.05.2021 Podinspektor ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
30.04.2021 10.05.2021 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
22.04.2021 04.05.2021 Podinspektor ds. energetycznych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
22.04.2021 04.05.2021 Główny Specjalista ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – ¼ etatu Szczegóły
14.04.2021 26.04.2021 Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
13.04.2021 23.04.2021 Inspektor ds. projektów – koordynator zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Włocławek Zawodowo II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.344.2020 o dofinansowanie projektu z dnia 28 września 2020 roku w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Szczegóły
08.04.2021 13.04.2021 Podinspektor do spraw zaopatrzenia w sprzęt OC, administracyjnych i finansowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
31.03.2021 12.04.2021 Podinspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
22.03.2021 01.04.2021 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu Szczegóły
16.03.2021 26.03.2021 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
11.03.2021 22.03.2021 Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
05.03.2021 11.03.2021 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - Stanowisko nr 2 Szczegóły
04.03.2021 09.03.2021 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Szczegóły
01.03.2021 04.03.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
01.03.2021 11.03.2021 Inspektor ds. planowania rozwoju miasta w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
« 1 2 3 »