Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.05.2021 Postanowienie (3/post/2021) Postanowienie o zmianie zabezpieczenia roszczeń dla firmy ROM STAL Roman Nawlicki, ul.Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek w procedurze zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2020r, znak: S.6233.8.2020 Szczegóły
13.05.2021 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (4/proj/2021) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek.
Szczegóły
04.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko (4/prog/2021) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko.
Dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek.
Szczegóły
05.05.2021 Decyzja (46/dec/2021) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wież chłodniczych wraz z armaturą, instalacjami i budowlanymi obiektami towarzyszącymi, na terenie dz. nr 17/1 obręb 0008 Azoty przy ulicy Krzywa Góra we Włocławku. Szczegóły
12.05.2021 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (3/proj/2021) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej - dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego Szczegóły
12.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, zabytków, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko - dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego Szczegóły
28.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji (59/wnio/2021) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (gat. świerk) z terenu położonego we Włocławku przy ul. Lisek 41 (dz. nr 1/7 KM 62) Szczegóły
12.05.2021 Decyzja (45/dec/2021) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 25 (dz. nr 106 obręb Włocławek KM 106). Szczegóły
04.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji (58/wnio/2021) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (gat. robinia akacjowa) z terenu położonego we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej (dz. nr 29 obręb Włocławek KM 74/2) Szczegóły
04.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji (57/wnio/2021) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (gat. robinia akacjowa) z terenu położonego we Włocławku przy ul. Matejki 7 (dz. nr 88 KM 76) Szczegóły
22.03.2021 Wniosek (56/wnio/2021) Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w ulicy Płockiej ( od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ulicy Granicznej) we Włocławku na działkach: nr 1/8 nr 2 obręb Włocławek KM 95; nr 1/2 obręb Włocławek KM 96; nr 16/2, nr 17 obręb Włocławek KM 97/1; nr 18 obręb Włocławek KM 98; nr 91/1 obręb 0001 Łęg. Szczegóły
05.05.2021 Wniosek o wydanie decyzji (55/wnio/2021) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (gat. świerk srebrny) z terenu położonego we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 25 (dz. nr 106 KM 106) Szczegóły
10.05.2021 decyzja (44/dec/2021) Decyzja na usunięcie drzewa – klon zwyczajny (2szt.), śliwa ałycza, klon jesionolistny Szczegóły
10.05.2021 decyzja (43/dec/2021) Decyzja na usunięcie drzewa – robinia akacjowa (2 szt.) i klon jesionolistny Szczegóły
10.05.2021 decyzja (42/dec/2021) Decyzja na usunięcie drzewa – robinia akacjowa Szczegóły
« 1 2 3 4 232 233 234 »