UA19 – Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 28 kwietnia 2021r. do 28 maja 2021r.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Kalinowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 54 414-42-95
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek A, piętro 4
  • Wymagane dokumenty 1) Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodny
   z załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r.
   2) Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Zgodnie z § 4 ust. 5 Uchwały nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje, lub zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Prezydent Miasta Włocławek może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem naboru.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 t.j. z późn. zm.).
   2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 t.j. z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 305 t.j.).
   4. Uchwała nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 194).
   5. Uchwała nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1902).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian