UA20 – Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców - Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B przy Zielonym Rynku 11/13) do dnia 10 lutego roku, w którym będzie umieszczony na zabytku przedmiotowy znak. Prezydent Miasta Włocławek w drodze decyzji administracyjnej orzeka o umieszczeniu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Powyższy znak, na zlecenie Gminy Miasto Włocławek, zostanie nieodpłatnie wykonany i umieszczony, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Kierownika Delegatury we Włocławku działającego w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu – w terminie do 30 dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Kalinowska telefon: 54 414- 42-95
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414- 42-95
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek A, piętro 4
  • Wymagane dokumenty Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie.
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym;
   2) dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana);
   3) w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:
   - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona urzędowo,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
   Opłaty 10 zł - opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana). 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  • Opłaty 10 zł - opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana). 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
  • Uwagi

   Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

  • Podstawa prawna
   1. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 t.j. z późn. zm.)
   2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 t.j.)
   3. Art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a) i Część I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 i Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)
   4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30 poz. 259).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian