W dniu 28 maja br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

W dniu 28 maja br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  2. otwarcie obrad,
  3. stwierdzenie quorum,
  4. przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
  5. zmiany do porządku obrad.
  6. Opinia do „Sprawozdania z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2017”.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.
  8. Informacja o stopniu realizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian