Zarządzenie nr 10/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924.), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko
– Pomorskiego z 2019 r. poz. 2389)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 8 o łącznej powierzchni użytkowej 68,70 m2, wraz z udziałem wynoszącym 687/18394 części w nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Piekarskiej 12, oznaczonej numerem działki 105 o pow. 0,1414 ha (Włocławek KM 45), znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 5859/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian