Zarządzenie nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020r., poz.713 i poz. 1378) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 i poz. 1378)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek oraz dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian