Zarządzenie nr 103/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, poz. 573), §6 Uchwały Nr XI/2017/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XV2//2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 r.

zarządza się, co następuje

§1. 1. Ogłasza się otwarty dodatkowy uzupełniający nabór na trzech kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

2. Ogłoszenie o otwartym uzupełniającym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia
o otwartym uzupełniającym naborze, o którym mowa  w §1.

§3. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu we Włocławku.

§5. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§6.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian