Zarządzenie nr 106/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37), §2 ,§3 ust. 5 oraz §4 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), §1 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje

§1. W Zarządzeniu Nr 287/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zm. zarządzeniem Nr 325/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., zm. zarządzeniem Nr 25/2018 z dnia 2 lutego 2018 r., zm. zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., zm. zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) powołuje się do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przedstawiciela organizacji pozarządowych Pana Czesława Zarzecznego reprezentującego Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora.

2) dotychczasowy załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian