Zarządzenie nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1445 i poz. 1890), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  XIV/116/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 334) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 841), Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:
§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 566.112.094 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 550.819.103 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 15.292.991 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 595.754.900 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 509.404.594 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 86.350.306 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w §7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.317.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 12, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian