Zarządzenie Nr 123/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2021 – 2025”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 2151),

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2021 – 2025”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 13.04.2021.r do dnia 4.05.2021r. w następujących formach:

1)    opinii, wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2)    wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat[at]mopr[dot]wloclawek[dot]pl.

§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek a także oraz na stronie http://www.wloclawek.pl w zakładce organizacje pozarządowe, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian