Zarządzenie nr 136/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pana Krzysztofa Kukuckiego należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego, Biura Zamówień Publicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek, zwanej dalej Miastem, w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) opracowywanie koncepcji rozwoju Miasta we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta;

3) zapewnienie skutecznych form dialogu społecznego w obszarze programowania i realizacji strategii rozwoju Miasta;

4) określanie założeń polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta;

5) koordynowanie działań w zakresie ochrony zabytków, w szczególności mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) kreowanie warunków podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Miasta i zwiększających jego potencjał gospodarczy;

7) inicjowanie działań w zakresie przygotowania i realizacji przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi działaniami;

8) inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów ds. przygotowania projektów planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;

9) współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu w celu wspierania przedsiębiorczości i realizacji programów rozwoju Miasta;

10) zapewnienie uczestnictwa Miasta w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;

11) zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

12) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu komunikacji drogowej w Mieście, w tym koordynowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;

13) zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do utrzymania we właściwym stanie: dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

14) planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta;

15) zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie Miasta z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie ruchem drogowym i publicznym transportem zbiorowym.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Panu Krzysztofowi Kukuckiemu bezpośrednio podlegają:

1)  Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta;

2)  Dyrektor Wydziału Inwestycji;

3)  Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury;

4)  Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Zbiorowego;

5)  Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;

6)   Kierownik Centrum Obsługi Inwestora.

§2. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Środowiska, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do właściwej realizacji zadań w zakresie orzecznictwa pozarentowego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jako organ orzeczniczy pierwszej instancji oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

3) nadzór nad opracowywaniem programów i strategii Miasta w zakresie promocji zdrowia i polityki społecznej oraz ich realizacją, a także rozwijanie współpracy w tych dziedzinach z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządowej;

4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;

5) zapewnienie współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy;

6) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych w Mieście oraz proponowanie kierunków polityki mieszkaniowej;

7) zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta;

8) inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście;

9) zapewnienie rozwoju systemu informacji przestrzennej Miasta;

10) zapewnienie współdziałania z organami inspekcji ochrony środowiska, samorządem rolniczym oraz powiatowym lekarzem weterynarii i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;

11) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości: Miasta i Skarbu Państwa oraz ochrony tych zasobów;

12) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie budynków pozostających w zasobach Miasta;

13) zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców oraz przeprowadzania kontroli: ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów;

14) współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji, w tym kolejowej;

15) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie ochrony środowiska.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej bezpośrednio podlegają:

1) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

2) Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii;

3) Dyrektor Wydziału Środowiska;

4) Dyrektor Wydziału Komunikacji;

5)  Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym;

6)  Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

3. Powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, spraw z zakresu promocji Miasta oraz kultury, w tym dotyczących bibliotek miejskich i innych instytucji kultury.

§3. Powierza się Zastępcom  Prezydenta Miasta Włocławek: Pani Domiceli Kopaczewskiej i Panu Krzysztofowi Kukuckiemu nadzór nad realizacją przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. zadań własnych Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

§4. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbary Moraczewskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Biura Rewitalizacji, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) określanie założeń polityki Miasta w obszarze oświaty, edukacji, sportu i turystyki w oparciu o analizę i prognozę potrzeb lokalnej społeczności;

3) analizowanie stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki w Mieście oraz kreowanie ich rozwoju;

4) zapewnienie ewaluacji programów, planów i działań realizowanych przez Miasto w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i turystyki;

5) współdziałanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym proponowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków do wspierania inicjatyw implementujących założenia ekonomii społecznej, w celu rewitalizacji sfery społecznej w Mieście;

6) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Miasta w wymiarze materialnym i niematerialnym, w szczególności wiążących się z realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028;

7) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028;

8)  inicjowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu czystości i porządku w Mieście;

9) zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

10) zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie zieleni urządzonej i nieurządzonej w Mieście, w szczególności: cmentarzy komunalnych, parków, skwerów, zadrzewień ulicznych oraz lasów komunalnych, a także innych terenów należących do Miasta;

11) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie gospodarki komunalnej.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbarze Moraczewskiej bezpośrednio podlegają:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dyrektor Wydziału;

2) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich;

3)  Dyrektor Wydziału Edukacji;

4)  Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki;

5)  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej;

6)  Dyrektor Biura Rewitalizacji.

§5. 1. W czasie nieobecności Prezydenta Miasta Włocławek z powodu choroby, urlopu lub z innych przyczyn wszystkie czynności należące do Prezydenta wykonuje Zastępca Prezydenta, Pan Krzysztof Kukucki, a w razie jego nieobecności – Zastępca Prezydenta, Pani Domicela Kopaczewska. W czasie nieobecności: Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Pana Krzysztofa Kukuckiego oraz Zastępcy Prezydenta, Pani Domiceli Kopaczewskiej wszystkie czynności należące do Prezydenta wykonuje Zastępca Prezydenta, Pani Barbara Moraczewska.

2. Przepis powyższy nie uchybia przepisom art. 28g i art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§6. Traci moc zarządzenie nr 41/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru.

§7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian