Zarządzenie nr 160/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z 2021 r. poz. 11, 234) w związku z § 7 i § 9 ust. 1 uchwały nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r., zmienionej Uchwałą nr XXVII/134/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 5381).

zarządza się co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej https://bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian