Zarządzenie Nr 162/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w związku z Uchwałą Nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1008)

zarządza się co następuje:

§1. 1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1 został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej powołanej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021, zawartego w protokole końcowym z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

§2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.pl

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.   Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian