Zarządzenie Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego we Włocławku do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, w związku z art.16 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe we Włocławku, zwane dalej Biurem, do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

2. W ramach prac spisowych Biuro realizuje zadania Gminy Miasto Włocławek z zakresu administracji rządowej określone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

§2. 1. W skład Biura wchodzą:

1) Domicela Kopaczewska – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;

2) Urszula Rudnicka-Grzelak – członek, który pełni funkcję koordynatora gminnego;

3) Aleksandra Ręklewska – członek;

4) Jarosław Bartkowiak – członek.

2. Siedziba Biura mieści się w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku.

§3. Pracami Biura kieruje Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, który określa szczegółowy zakres zadań członków Biura oraz nadzoruje prawidłowe i terminowe ich wykonanie.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian