Zarządzenie nr 200/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. art. 29 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, poz. 1378; z 2021r., poz. 4, poz. 619)

zarządza się, co następuje:

§1. Prezydent Miasta Włocławek akceptuje propozycję Dyrektora Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2 uruchomienia z dniem 1 września 2021r. kształcenia w nowym zawodzie: technik robotyk symbol cyfrowy 311413 w pięcioletnim technikum.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian