Zarządzenie Nr 223/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 poz. 688, poz. 1570, z 2020 poz. 284), §2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), §1 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje

§1. Odwołuje się członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Pana Dariusza Jaworskiego –przedstawiciela Rady Miasta Włocławek, w związku z jego śmiercią;

2. Panią Agnieszkę Zgłobicką – Skupniewicz – przedstawiciela Prezydenta Miasta Włocławek, w związku ze złożoną rezygnacją.

§2. Powołuje się do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Pana Krzysztofa Kowalskiego –przedstawiciela Rady Miasta Włocławek;

2. Panią Agnieszkę Antosik – przedstawiciela Prezydenta Miasta Włocławek.

§3. W Zarządzeniu Nr 287/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku dotychczasowy załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian