Zarządzenie Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) oraz § 2 ust. 3 załącznika do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarządza się, co następuje:

§1. W związku z ustaniem na podstawie Zarządzenia nr 156/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. członkostwa w Komitecie Rewitalizacji przedstawiciela podmiotu prowadzącego na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciela Rady Miasta Włocławek i w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji na podstawie Zarządzenia nr 192/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r., w Zarządzeniu nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji, zmienionego ZarządzeniemNr 425/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2019 r., uzupełnia się skład Komitetu Rewitalizacji poprzez powołanie:

1.  Pani Moniki Jabłońskiej – przedstawiciela podmiotu prowadzącego na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.  Pana Zbigniewa Lewandowskiego – przedstawiciela Rady Miasta Włocławek.

§2. Ustala się skład Komitetu Rewitalizacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian