Zarządzenie nr 241/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury – Dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 68, art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję Pana Adriana Domanowskiego na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku od dnia 26 lipca 2020 roku do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania nowego dyrektora ww. instytucji kultury.

§2. Warunki pracy i płacy oraz zakres obowiązków zostaną określone odrębnie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziały Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian