Zarządzenie nr 242/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 163 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268,  z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401, z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1. W związku z prognozowanym wzrostem stanów wody na rzece Wiśle i zbliżającą się falą kulminacyjną oraz przewidywanym osiągnięciem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na wodowskazie we Włocławku, wprowadzam dla Miasta Włocławek od dnia 28 maja 2019 roku, od godz.12:00 pogotowie przeciwpowodziowe.

§2. Na terenie Miasta Włocławek należy:

a) realizować zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią,

b) monitorować poziom wody w rzekach,

c) dokonać sprawdzenia procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

d) przygotować siły i środki do ewentualnych działań.

§3. Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie Miasta  Włocławek przekazywać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku – Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w godzinach pracy urzędu; Straż Miejską we Włocławku po godzinach pracy urzędu.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian