Zarządzenie nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie  art. 30 ust 1 i ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 poz.730, poz. 935) oraz uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372)

zarządza się co następuje:

§1. Ustala się liczbę członków Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku zwaną dalej Radą, w liczbie 15, w tym.:

1) 3 przedstawicieli Rady Miasta Włocławek;

2) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Włocławek;

3)  9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z póżń. zm.) zwanej dalej „ ustawą”.

§2. Przedstawiciele o których mowa w §1 ust. 3 muszą być osobami pełnoletnimi oraz być mieszkańcami miasta Włocławek bądź działać w organizacjach pozarządowych lub podmiotach, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

§3. Zgłoszenia kandydatów oceniane są pod względem formalnym przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Przeliczenia głosów dokonuje komisja o której mowa w §3 powołana przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Obsługę administracyjną i biurową Rady w tym sporządzenie protokołów zapewnia Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian