Zarządzenie Nr 261/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369, z 2021 r. poz. 794 i poz. 803) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/166/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

zarządza się, co następuje:

§1 1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym, w celu realizacji zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 258/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., zgodnie z jej protokołem z dnia 15 czerwca 2021 r.

§2 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:

a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – https://bip.um.wloclawek.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.bip.mopr.wloclawek.pl,

b. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.mopr.wloclawek.pl.

c. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5
1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian