Zarządzenie nr 263/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573, poz. 60), §2 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372)

 zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty nabór na dziewięciu kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

2. Ogłoszenie o otwartym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o otwartym naborze, o którym mowa  w §1.

§3. W celu przeprowadzenia naboru, o którym mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:

1) Piotr Bielicki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

2) Marta Karbowska – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

3) Agnieszka Zgłobicka – Skupniewicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§4. Z pracy komisji sporządzany jest protokół, który zostaje zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§6. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§7. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian