Zarządzenie Nr 272/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41g ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 287/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zm. Zarządzeniem Nr 325/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., zm. Zarządzeniem Nr 25/2018 z dnia 2 lutego 2018 r., zm. Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., zm. Zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. zm. Zarządzeniem Nr 106/2019 z dnia 13 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany – odwołuje się ze składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawicieli organizacji pozarządowych – Pana Macieja Gawrysiaka i Pana Wojciecha Prokopowicza.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian