Zarządzenie nr 272/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486 oraz z 2021 r. poz. 615)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

2. Ogłoszenie o naborze uzupełniającym stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek i umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian